Vizija ir misija

Vizija 

Raguvos gimnazija – bendrojo lavinimo mokykla, įgyvendinanti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Gimnazija vadovaujasi demokratijos principais.

Moderni ir estetiška gimnazijos aplinka orientuota į bendražmogiškąsias vertybes.

Aukšta ugdymo kokybė formuoja vertybinius pagrindus tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi kaitos sąlygomis, ugdo socialiai aktyvias ir kūrybingas asmenybes.  

Misija

Gimnazija, teikdama privalomą pradinį, pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą, sudaro geras sąlygas siekti aukštos ugdymo ir ugdymosi kokybės, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius ir galimybes;

skatina mokytis visą gyvenimą;

bendrauja ir bendradarbiauja su mokinių tėvais ir socialiniais partneriais, yra atvira visuomenei, kuria saugią aplinką, plėtoja mokinių ir mokytojų saviraišką;

grįsdama savo veiklą demokratiniais principais, ugdo sąmoningą bei turintį tvirtas vertybines ir pilietines nuostatas asmenybę, išryškina mokinių individualumą.

 

 

 

Atnaujinta: 2019-04-01